วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ทำอย่างไรเมื่อต้องการประกันตัว


การขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยต่อศาล
1.การขอประกันตัวคืออะไร?
                การขอประกันตัว     คือ     การขออนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยพ้นจากการควบคุมของเจ้าพนักงานหรือศาลตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยถูกควบคุมหรือขังเป็นเวลานานเกินกว่าความจำเป็นในระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี เพราะหากไม่มีความจำเป็นต้องควบคุมก็ควรที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราวไป  อันเป็นการปฏิบัติตามหลักการของรัฐธรรมนูญ ที่ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด และก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำผิดมิได้

อัตราวงเงินประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา


อัตรานี้ ใช้สำหรับประกันตัวจำเลยต่อศาลในคดีอาญา
อัตราหลักประกันฯ

ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ข้อหาหรือฐานความผิด วงเงินประกัน/บาท