วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ความหมายของการยกเลิกสัญญาจ้าง


การหยุดการจ้างไม่ว่าเป็นการกระทำของนายจ้าง ลูกจ้าง หรือโดยปริยาย ถือว่าเป็นการยกเลิกการจ้างดังต่อไปนี้

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน : การพักงาน การพักงาน

มาตรา ๑๑๖ ในกรณีที่นายจ้างทำการสอบสวนลูกจ้างซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด ห้ามมิให้นายจ้างสั่งพักงานลูกจ้างในระหว่างการสอบสวนดังกล่าว เว้นแต่จะมีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างให้อำนาจนายจ้างสั่งพักงานลูกจ้างได้ทั้งนี้ นายจ้างจะต้องมีคำสั่งพักงานเป็นหนังสือระบุความผิดและกำหนดระยะเวลาพักงานได้ไม่เกินเจ็ดวันโดยต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบก่อนการพักงาน