วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

5 วิธีเซ็นสำเนาถูกต้องให้ปลอดภัย


1.การเซ็นสำเนาถูกต้อง บางคนอาจจะมีวิธีที่แตกต่างกัน เพราะบางคนอาจจะขีดเส้นขนานแล้วเขียน “สำเนาถูกต้อง” แต่จะมีเส้นหรือไม่มีเส้นขีดก็ได้ เนื่องจากกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ แต่อาจเป็นวิธีหนึ่งที่ป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพนำสำเนาไปใช้

วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ความหมายของการยกเลิกสัญญาจ้าง


การหยุดการจ้างไม่ว่าเป็นการกระทำของนายจ้าง ลูกจ้าง หรือโดยปริยาย ถือว่าเป็นการยกเลิกการจ้างดังต่อไปนี้

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน : การพักงาน การพักงาน

มาตรา ๑๑๖ ในกรณีที่นายจ้างทำการสอบสวนลูกจ้างซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด ห้ามมิให้นายจ้างสั่งพักงานลูกจ้างในระหว่างการสอบสวนดังกล่าว เว้นแต่จะมีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างให้อำนาจนายจ้างสั่งพักงานลูกจ้างได้ทั้งนี้ นายจ้างจะต้องมีคำสั่งพักงานเป็นหนังสือระบุความผิดและกำหนดระยะเวลาพักงานได้ไม่เกินเจ็ดวันโดยต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบก่อนการพักงาน

วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557

ไม้ตายจัดการเจ้าหนี้นอกระบบ


นอกจากมาตรการทางภาษีแล้ว ก็ยังมีกฎหมายเกี่ยวกับความผิดที่เรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และความผิดฐานกรรโชกทรัพย์และฟอกเงิน ซึ่งจะนำไปสู่การยึดทรัพย์สินของนายทุนเงินกู้นอกระบบดอกเบี้ยโหดต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2557

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาคารชุด


1. ผู้มีสิทธิยื่นคำขอจดทะเบียนอาคารชุด ตามกฎหมายอาคารชุด   ได้แก่

          1.1 เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงที่อาคารชุดนั้นตั้งอยู่

          1.2 และเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอาคารชุดนั้น ๆ ด้วย

สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติ อาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551


สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติ อาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
เนื่องด้วยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ได้ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2551 และจะมีผลบังคับเมื่อพ้นกำหนด 120 วันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ดังนั้นพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2551 นี้จึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป

บทบาท หน้าที่และอำนาจของ"เจ้าของร่วม"อาคารชุด


อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด

หน้าที่ของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

นิติบุคคลอาคารชุด เป็นสำนักจัดการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของคอนโดมิเนียม มีฐานะเป็นนิติบุคคล ประกอบด้วย คณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ทำหน้าที่ เป็นผู้บริหารจัดการดูแลทรัพย์ส่วนกลางในนามของนิติบุคคลอาคารชุด